Privacy statement

Privacy statement

Privacy Statement

BIJ AUDREY geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van BIJ AUDREY. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22 mei 2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy statement beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacy statement kunt u ons mailen op het volgende mailadres:info@bijaudrey.nl

 

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Cloudcommerce BV. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Cloudcommerce BV heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Cloudcommerce BV is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Cloudcommerce BV behoudt zicht het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren en heeft hiervoor AVG-Verwerkersovereenkomsten gesloten. Cloudcommerce BV houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

 

Webhosting en e-mail

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Cloudcommerce BV, Cloudmailer en Your Mailing List Provider. Cloudcommerce BV, Cloudmailer en Your Mailing List Provider verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze  partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Cloudcommerce BV, Cloudmailer en Your Mailing List Provider hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Cloudcommerce BV, Clludmailer en Your Mailing List Provider zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht en hebben met gelieerde partners  AVG-Verwerkersovereenkomsten gesloten.

 

Onze website maakt gebruik van Cloudcommerce BV, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven voor ons afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Cloudcommerce BV. Cloudcommerce BV zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Hiervoor werken zij samen met gelieerde partners waarmee een AVG-Verwerkersovereenkomst is gesloten.

 

Payment processors

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Multisafepay.Multisafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Multisafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Multisafepay behoudt zich zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborger met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Multisafepay dienstverlening waardoor zij derden inschakelen. Multisafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van wettelijke termijn is toegestaan.

 

Online aankopen
Zodra u afrekent, wordt de aankoop geregistreerd.
Wanneer u een online aankoop doet, vragen we u om uw adresgegevens te verstrekken alsmede uw e-mail adres en telefoonnummer. Uw e-mail adres wordt gebruikt om de bestelling te bevestigen. Uw telefoonnummer wordt gebruikt om u te contacten indien er bijzonderheden spelen m.b.t. uw bestelling.

Wij delen al deze gegevens met de transporteur die het product bij u aflevert. De transporteur mag deze gegevens alleen gebruiken om deze dienst te leveren. Ook bewaren wij uw gegevens om eventuele vragen over garantie te kunnen beantwoorden of andere vragen of klachten over het product. Wij bewaren de gegevens zeven jaar.

 

Winkelsoftware

Voor het afhandelen van uw (webwinkel) bestellingen en betalingen maken wij gebruik van het kassasysteem Store Control Cloud door het bedrijf Casacom. Dit is een winkelautomatiseringssysteem. Dit kassasysteem verwerkt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken in ons kassasysteem, voor management informatie en voor commerciële e-mails. Daarnaast worden uw aankopen hierin opgeslagen met als doel om deze te gebruiken voor managementinformatie en voor ons spaarsysteem. Wilt u geen commerciële e-mails meer ontvangen of wilt u niet dat uw persoonsgegevens bewaard worden of langer deelnemen aan ons spaarsysteem, dan kunt u dit via mail aan info@bijaudrey.nl kenbaar maken. Uw gegevens worden bewaard zolang u klant bij ons bent, maar indien u 5 jaar of langer geen aankoop gedaan heeft worden uw klant- en persoonsgegevens verwijderd. Casacom heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.  Casacom behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren en heeft hiervoor AVG-Verwerkersovereenkomsten gesloten. Casacom bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Socal Media
Bij Audrey/Kidsnmore Kindermode maakt gebruik van social media om je op de hoogte te houden van de nieuwste trends en producten. U kunt ons volgen op Facebook, Instagram en Twitter. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Bij Audrey/Kidsnmore Kindermode verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform. Indien u via social media een vraag aan ons stelt dan bewaren wij dat bericht en uw accountnaam, zodat we op uw bericht kunnen reageren. Het door u opgegeven e-mailadres kan gebruikt worden voor gerichte markering acties op social media. Indien u dit niet wilt kunt u dit kenbaar maken via mail naar info@bijaudrey.nl.  Uw e-mailadres wordt z.s.m., maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw e-mail verwijderd uit onze gegevens.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantgegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken, of indien u 5 jaar of langer geen aankoop gedaan heeft zullen uw klant- en persoonsgegevens verwijderd worden. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen via mail aan info@bijaudrey.nl . U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht en recht van bezwaar

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen of het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek met die strekking doen via mail aan info@bijaudrey.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast of verwijderd.

 

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht onze privacy policy te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Algemeen doel van de gegevensverwerking

Bij Audrey verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer, het doen van (gerichte) marketingacties, het puntenspaarsyteem en voor managementinformatie. Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten, de uitvoering van de overeenkomst met u en de afhandeling van klachten en serviceverlening, kan Bij Audrey (sub)bewerker(s) inschakelen. In verband daarmee kan Bij Audrey persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn aan deze partijen verstrekken. Met deze (sub)bewerkers zijn indien nodig AVG-Verwerkersovereenkomsten gesloten.

Informatie voortvloeiende uit de tussen u en Bij Audrey bestaande overeenkomst ontvangt u per e-mail. Commerciële informatie kunt u ook per e-mail  of social media kanalen ontvangen.  Als u bij ons staat ingeschreven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kunt u maximaal drie keer per maand  op het door u opgegeven e-mailadres nieuwsbrieven ontvangen met informatie over nieuwe collecties, aanbiedingen en leuke events van Bij Audrey. Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor  marketing doeleinden, kunt u dit aan ons doorgeven. Dat kan via de afmeldlink in onze nieuwsbrieven, of door een mail te sturen naar info@bijaudrey.nl. Indien u geen informatie via social media kanalen wenst te ontvangen dan kunt u dit in de instellingen van de social media kanalen wijzigen.

Bij Audrey gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd. De Analytics gegevens worden 26 maanden opgeslagen op de Analytics servers en daarna automatisch verwijderd.

 

Bij Audrey gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. U mag vragen om inzage in uw persoonsgegevens. Bij Audrey heeft met gelieerde partners AVG-Verwerkersovereenkomsten gesloten. Bij Audrey heeft het personeel verbonden om vertrouwelijkheid  in acht te nemen inzake alle persoonsgegevens waarmee gewerkt wordt.

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Dit kan via mail naar info@bijaudrey.nl

Ede, 23 mei 2018, laatste keer bijgewerkt op 13 januari 2022.

 

Bij Audrey/Kidsnmore Kindermode

Torenstraat 12

6711 AN  Ede

Mail: info@bijaudrey.nl

Tel. 0318-420000

Website: www.bijaudrey.nl